Home

Zasady odpłatności


 1. Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre Miasto, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00 dla wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
 2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej (8.00-13.00) od 1 stycznia 2017 roku pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za jedną godzinę od rodziców dzieci do lat 5.
 3. Przedszkole do 1 stycznia 2017 roku zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie wykraczającym poza realizację podstawy programowej dla dzieci w wieku lat 6 realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 4. Wysokość opłaty, o której mowa, ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko oraz o 90% za trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny, uczęszczające do tego samego przedszkola publicznego.
 5. Miesięczna odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu uiszczana jest z dołu i stanowi:
  1. Opłatę za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego (dotyczy dzieci do lat 5) zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej,
  2. Koszt wyżywienia dziecka (dotyczy wszystkich dzieci).
 6. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu  ustala się  na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy przedszkolem a rodzicami/opiekunami dziecka .
 7. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki określonej w umowie.
 8. Termin uiszczania opłat ustala się zgodnie z umową do dnia 15 każdego miesiąca.

  Uchwała Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto (pdf 124 KB)

  W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 4 posiłków: śniadania, II śniadania, II dania i zupy. Miesięczny koszt wyżywienia regulują odrębne umowy.

Drodzy Rodzice opłaty za przedszkole i wyżywienie dokonujemy na dwa różne konta

do dnia  15 każdego miesiąca :

1. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu dokonujemy na konto:              

                Przedszkole Samorządowe nr 1 w Dobrym Mieście
                         WBS    45 8857 1041 3004 0400 2453 0035
 Tytułem:    opłata stała za (wpisać nazwisko i imię dziecka, m-c)

2. Opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu na konto:

UWAGA RODZICE !!!
OD DNIA 1.09.2020  NASTĄPIŁA ZMIANA KONTA

Wiesława Decyk – „SMAKOSZEK”

62 1240 5615 1111 0010 9842 1636

Tytułem:     opłata za wyżywienie za   (wpisać nazwisko i imię dziecka, m-c )

Telefon do kuchni – 508 141 993