Home

Wakacje w domu? To nie koniec świata!

Kącik dla rodziców | Ewa | 7 czerwca 2013

Można wys­nuć daleko idące stwierdze­nie, że dzieci spędza­jące okres letni w domach są uboższe w doświad­czenia, a zarazem smut­niejsze, bo omija je coś fascynującego. W końcu na waka­cyjny wyjazd czeka się cały rok, planuje i planuje, cią­gle o nim myśli? Nic bardziej mylnego.
Wakacje w miejscu zamieszka­nia wcale nie muszą być nudne, nie wolno przede wszys­tkim popadać w rutynę. Tutaj pole do popisu zostawia się pomysłowym rodz­i­com, którzy powinni coś zaradzić na waka­cyjne podobieństwo dni.

Jak zor­ga­ni­zować czas malu­chom, których rodz­ice z różnych względów (finanse, brak wol­nego w pracy, choroba) nie mogli wyjechać z mal­cem na wakacje?

Razem raźniej

Dziecku stale prze­by­wa­jącemu w otocze­niu rówieśników na pewno nie zrobi się smut­niej na myśl, że w tym roku nigdzie nie wyjechało. W otocze­niu waszego brzdąca z pewnoś­cią zna­jdą się dzieci o podob­nej sytu­acji???można zdz­wonić się wtedy z rodzi­cami kolegi/?koleżanki i zaplanować coś wspól­nie. Jeśli maluchy lubią ze sobą prze­by­wać zna­jdą mil­ion pomysłów na prze­ci­wdzi­ałanie. Tym­cza­sem przy­pom­ni­jmy sobie sami, co my robil­iśmy w trak­cie wakacji mając tylko kilka lat, warto pod­sunąć wpatrzonemu w telewizję i kom­puter malu­chowi kilka pomysłów na spędze­nie całkiem ciekawego dnia. Kilku­latka ucieszy wiele, nawet nie spodziewamy się jaką fra­jdę przyniesie np.:

  • „piżama party” ze zna­jomymi, czy dalekim bądź bliskim kuzynos­t­wem, można w tym celu nawet w więk­szym pokoju rozbić mini-?namiot, pod­sunąć inspirację z indi­ańskiego tipi pop­u­larnie zwanego wig­wamem, zapewnić prowiant, latarki, miękkie posła­nia.
  • (pod)wieczorki fil­mowe – w wakacje telewizja ser­wuje zazwyczaj powtórki kilka­krot­nie emi­towanych słabych komedii, niekoniecznie odpowied­nich dla maluchów, dlat­ego warto udać się do wypoży­czalni dvd i znaleźć coś odpowied­niego dla wieku dziecka, doskon­ałe na wakacje będą filmy animowane pełne humoru.
  • basen w ogrodzie – na [przy­do­mowej] plaży fajnie jest. To świetna zabawa dla dzieci w każdym wieku, pamię­ta­jmy jed­nak      o ochronie przed słońcem, plażowanie w ogródku niewiele kosz­tuje, w każdej chwili można się schłodzić zna­j­du­jąc cień, przy­go­tować      dzieciom słod­kie i poży­wne kok­ta­jle owocowe, wyciągnąć wsze­lakie akce­so­ria przyp­isane plażow­ic­zom i cho­ciaż poudawać, że tuż za rogiem mamy nad­morski kurort.
  • na sportowo – wszelkie formy akty­wności fizy­cznej  w dal­szym ciągu bawią wasze pociechy, ale wyma­gają nieco odkurzenia      i przy­pom­nienia, że takowe w ogóle kiedyś ist­ni­ały. Maluszki być może nie kojarzą o co chodzi w grach wyko­rzys­tu­ją­cych      ruch jak pod­chody, gra w klasy, skoki przez gumę, gra w dwa  ognie, badminton???pod­suńmy pomysł, a być może zobaczymy jeszcze dzieci gra­jące za rogiem w zabawy z naszego      dzieciństwa.
  • piknik rodzinny – to już jest przed­sięwz­ię­cie wyma­ga­jące niewielkiego wkładu, ale powin­niśmy się do niego odpowied­nio przy­go­tować/wybrać dogodne i atrak­cyjne miejsce, umówić (by było ciekaw­iej) jeszcze jedną rodz­inę, przy­go­tować jedze­nie, koce i wyruszyć      choć na jeden dzień z domu.
  • gry plan­szowe – rozwi­jają naj­cen­niejsze umiejęt­ności Two­jego malucha, wprowadzają zdrową rywal­iza­cję, uczą log­icznego myśle­nia i zaj­mują kilka dobrych godzin.

U babci jest słodko, świat pach­nie szarlotką

Jak dobrze jest u babci pisałyśmy już w artykule, ale wakacje z rodzi­cami rodziców to też ciekawa sprawa, po pier­wsze zmieni­amy miejsce pobytu dziecka, maluch może zanocować w nowym miejscu, co już jest przy­godą, nie musimy martwić się o jego opiekę???powszech­nie wiadomo, że dzi­ad­kowie i bab­cie uwiel­biają rozpieszczać swoje w wnuki. Dla dzieci spędzanie czasu z dzi­ad­kami (szczegól­nie jeśli nie widzą ich na co dzień) to już sytu­acja niemalże egzo­ty­czna, bo prze­cież to mama mojej mamy i tata mojego taty? Idąc tym samym tropem możemy odwiedzić dawno nie widziane cio­cie i wujków, wysłać dziecko na wakacje do rodziny, gdzie pozna swoje kuzynos­two i w ramach wdz­ięczności (rodzin­nej wymi­any) zapro­ponować przy­jazd dziecka kuzynów do siebie.

Atrakcje okol­icy

Cudze chwali­cie, swego nie zna­cie!. Wytęża­jąc nieco umysł i głow­iąc się nad sposobem orga­ni­za­cji waka­cyjnego czasu dzieci, być może odkry­jemy, że mieszkamy w całkiem ciekawej pod kątem atrakcji okol­icy. Warto zabrać dziecko na pob­liskie strzeżone kąpielisko, odwiedzić teatr o którym już zapom­nieliśmy, wybrać się do kina, czy wesołego miasteczka. Czas letni w takich placówkach zor­ga­ni­zowany jest głównie pod kątem najmłodszych – waka­cyjne kino ofer­uje dzieciom poranne seanse z bajkami lub fil­mami przy­godowymi, teatry również usta­lają reper­tuar dedykowany Małym Widzom. Cena biletów nie stanowi wielkiego obciąże­nia port­fela???wejś­ciówki na przed­staw­ienia w okre­sie let­nim często można otrzy­mać za sym­bol­iczną złotówkę.

Podróż za jeden uśmiech

Czy wiecie jak pasjonu­jąca może być podróż pociągiem i auto­busem, jeśli dotąd maluszek znał tylko samochód? Ile kosz­tuje prze­jażdżka rowerowa do miejscowości obok? Te naprawdę tanie środki loko­mocji mogą odmienić wakacyjną rutynę.

Dom Kultury

Cen­tra kul­tur­alne zna­j­dują się nawet w niewiel­kich gmi­nach, ani­ma­torzy pracu­jący w ośrodku szczegól­nie na okres lipca i sierp­nia starają się przy­go­tować zaję­cia dla waszych dzieci, jak zaję­cia plas­ty­czne, uspraw­ni­a­jące moto­rykę rąk???wsze­lakiego rodzaju warsz­taty np. ceram­iczne, tworzenia biżu­terii np. z filcu, mini-?kursy deko­rowa­nia porce­lany, wycieczki, których zaletą naprawdę niska cena. Domy Kul­tury dbają o sze­roki rozwój wszel­kich umiejęt­ności waszego dziecka???warto sprawdzić, czy w okre­sie let­nim przy­go­towali ofertę tzw. półkolonii? ??czyli takich, które odby­wają się w miejscy zamieszka­nia, ale zapew­ni­ają opiekę two­jemu dziecku, zapeł­ni­ają czas różnymi warsz­tatami, kółkiem teatral­nym, wycieczką za miasto.

Kluby sportowe

Sport to zdrowie, zajęte pracą i codzi­en­nymi obow­iązkami rodzice zapom­i­nają o nim wyjątkowo często, dlat­ego wakacje są dobrym cza­sem do popraw­ienia kondy­cji fizy­cznej dzieci. Zaję­cia sportowe odby­wają się w takich placówkach szczegól­nie często w cza­sie let­nim, kiedy dzieci­aki zwol­nione są ze szkol­nego obow­iązku. Można zapisać dziecko na kurs pły­wa­nia, siatkówkę, piłkę nożna, kosza, tenis stołowy. Być może ?wakacje na sportowo? staną się dobrym powo­dem do zmi­any codzi­en­nych nawyków człowieka siedzącego.

Dodaj komentarz