Home

Rekrutacja


Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Czynności rekrutacyjne

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 20 lutego 2018 r. do 2 marca 2018 r. od 29 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 9 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r.
Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 13 marca 2018 r. 6 kwietnia 2018 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 20 marca 2018 r.  do 23 marca 2018 r. od 10 kwietnia 2018 r do 13 kwietnia 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 27 marca 2018 r.

16 kwietnia 2018 r.

Kryteria naboru oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów na rok szkolny 2018/2019

Kryteria ustawowe przyjęcia do Przedszkola

 1. Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci);
 2. Dziecko niepełnosprawne;
 3. Dziecko, którego jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest niepełnosprawne;
 4. Dziecko, którego oboje rodziców (prawni opiekunowie) są niepełnosprawni;
 5. Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony stopień niepełnosprawności;
 6. Dziecko samotnie wychowywane przez rodzica (prawnego opiekuna);
 7. Dziecko wychowywane w rodzinie zastępczej.

Dodatkowe kryteria  przyjęcia do Przedszkola (Uchwała Nr LII/329/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 stycznia 2018 r.)

1.    Pozostawanie rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) kandydata lub rodzica samotnie wychowującego dziecko w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej – 9 pkt.

2.       Kandydat posiada rodzeństwo, które w nowym roku szkolnym będzie kontynuować edukację w tym przedszkolu- 9 pkt.

3.    Kandydat z rodziny objętej opieką MOPS lub wsparciem  asystenta rodziny- 7 pkt.

4.    Deklarowana liczba godzin pobytu kandydata w przedszkolu (ponad czas bezpłatnej nauki, wychowania i opieki, tj. ponad 5 godzin)- 1 pkt. za każdą deklarowaną godzinę.

Sposób weryfikacji kryteriów ustawowych

Dokumenty, które rodzice przedkładają do wglądu do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru:

Dla „dziecka samotnej matki lub ojca” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

Dla „dziecka lub rodzica/rodziców wobec których orzeczono stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

 • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez odpowiednie organa,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • orzeczenie o uznaniu I lub II grupy inwalidzkiej wydane przez Komisję Lekarską do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia ZUS przed dniem 1 września 1997 roku,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • orzeczenie o uznaniu I lub II grupy inwalidzkiej wydane przez Wojskową Komisję Lekarską (żołnierze) albo komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (funkcjonariusze).

Dla „dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

 • postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.

Dla „dziecka wychowywanego w rodzinie wielodzietnej” potwierdzeniem jest:

Do pobrania

Nazwa dokumentu Format pliku
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Pobierz DOCX
Pobierz PDF
Karta deklaracji dla dziecka kontynuującego pobyt w przedszkolu Pobierz DOCX
Pobierz PDF
Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka Pobierz ODT
Pobierz PDF
Oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny Pobierz ODT
Pobierz PDF

Zaktualizowano: 15 lutego 2018 roku