Home

Rekrutacja


Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 15 lutego 2021 r. do 5 marca 2021 r. od 29 marca 2021 r. do 2 kwietnia 2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 10 marca 2021 r. do 7 kwietnia 2021 r.
Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 12 marca 2021 r. 12 kwietnia 2021 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 15 marca 2021 r.  do 24 marca 2021 r. od 13 kwietnia 2021r. do 16 kwietnia 2021r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 26 marca 2021 r. 20 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo wniosek należy dostarczyć do przedszkola w kopercie wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

Kryteria naboru oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów na rok szkolny 2021/2022

Kryteria ustawowe przyjęcia do Przedszkola

 1. Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci);
 2. Dziecko niepełnosprawne;
 3. Dziecko, którego jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest niepełnosprawne;
 4. Dziecko, którego oboje rodziców (prawni opiekunowie) są niepełnosprawni;
 5. Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony stopień niepełnosprawności;
 6. Dziecko samotnie wychowywane przez rodzica (prawnego opiekuna);
 7. Dziecko wychowywane w rodzinie zastępczej.

Dodatkowe kryteria  przyjęcia do Przedszkola (Uchwała Nr LII/329/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 stycznia 2018 r.)

1.    Pozostawanie rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) kandydata lub rodzica samotnie wychowującego dziecko w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej – 9 pkt.

2.       Kandydat posiada rodzeństwo, które w nowym roku szkolnym będzie kontynuować edukację w tym przedszkolu- 9 pkt.

3.    Kandydat z rodziny objętej opieką MOPS lub wsparciem  asystenta rodziny- 7 pkt.

4.    Deklarowana liczba godzin pobytu kandydata w przedszkolu (ponad czas bezpłatnej nauki, wychowania i opieki, tj. ponad 5 godzin)- 1 pkt. za każdą deklarowaną godzinę.

Sposób weryfikacji kryteriów ustawowych

Dokumenty, które rodzice przedkładają do wglądu do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru:

Dla „dziecka samotnej matki lub ojca” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

Dla „dziecka lub rodzica/rodziców wobec których orzeczono stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

 • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez odpowiednie organa,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • orzeczenie o uznaniu I lub II grupy inwalidzkiej wydane przez Komisję Lekarską do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia ZUS przed dniem 1 września 1997 roku,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • orzeczenie o uznaniu I lub II grupy inwalidzkiej wydane przez Wojskową Komisję Lekarską (żołnierze) albo komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (funkcjonariusze).

Dla „dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

 • postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.

Dla „dziecka wychowywanego w rodzinie wielodzietnej” potwierdzeniem jest:

Do pobrania

Nazwa dokumentu Format pliku
Oświadczenie woli Pobierz DOCX
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Pobierz DOC
Karta deklaracji dla dziecka kontynuującego pobyt w przedszkolu Pobierz DOCX
Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka Pobierz ODT
Pobierz PDF
Oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny Pobierz ODT
Pobierz PDF

Zaktualizowano: 26 stycznia 2021 roku