Home

Rekrutacja


ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

od 1 marca do 31 marca 2014 roku

Aby zapisać dziecko do przedszkola należy:

 1. wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (dotyczy dzieci które nie uczęszczają do przedszkola);
 2. wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii przedszkola najpóźniej do dnia 31 marca 2014 roku;
 3. rodzice, których dzieci już uczęszczają do przedszkola, mogą zdecydować, czy ich dziecko będzie kontynuowało pobyt w przedszkolu, wówczas składają wyłącznie Kartę deklaracji dla dziecka kontynuującego pobyt w przedszkolu bez konieczności wypełniania wniosku o przyjęcie.

Kartę deklaracji należy złożyć do 21 lutego 2014 roku.

Dzieci kontynuujące edukację w naszym przedszkolu nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym. Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio w kancelarii przedszkola.

Kryteria naboru oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

Kryteria ustawowe przyjęcia do Przedszkola

 1. Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci);
 2. Dziecko niepełnosprawne;
 3. Dziecko, którego jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest niepełnosprawne;
 4. Dziecko, którego oboje rodziców (prawni opiekunowie) są niepełnosprawni;
 5. Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony stopień niepełnosprawności;
 6. Dziecko samotnie wychowywane przez rodzica (prawnego opiekuna);
 7. Dziecko wychowywane w rodzinie zastępczej.

Dodatkowe kryteria przyjęcia do Przedszkola

1. Liczba zadeklarowanych godzin ponad podstawę

2. Dziecko obojga rodziców pracujących

3. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola.

4. Dziecko z rodziny objętej opieką MOPS lub wsparciem asystenta rodziny.

5. Dziecko podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Sposób weryfikacji kryteriów podstawowych

Dokumenty, które rodzice przedkładają do wglądu do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru:

Dla „dziecka samotnej matki lub ojca” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny,
 • wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji,
 • zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka – (obowiązkowo + ewentualnie dodatkowy dokument) do pobrania ze strony internetowej przedszkola.

Dla „dziecka lub rodzica/rodziców wobec których orzeczono stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

 • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez odpowiednie organa,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • orzeczenie o uznaniu I lub II grupy inwalidzkiej wydane przez Komisję Lekarską do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia ZUS przed dniem 1 września 1997 roku,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • orzeczenie o uznaniu I lub II grupy inwalidzkiej wydane przez Wojskową Komisję Lekarską (żołnierze) albo komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (funkcjonariusze).

Dla „dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

 • postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.

Dla „dziecka wychowywanego w rodzinie wielodzietnej” potwierdzeniem jest:

Do pobrania

Nazwa dokumentu Format pliku
Regulamin rekrutacji Pobierz PDF
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Pobierz DOC
Pobierz PDF
Karta deklaracji dla dziecka kontynuującego pobyt w przedszkolu Pobierz DOC
Pobierz PDF
Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka Pobierz ODT
Pobierz PDF
Oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny Pobierz ODT
Pobierz PDF