Home

Rekrutacja


Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Dobrym Mieście w roku szkolnym 2015/2016

Data Etap rekrutacji
12.02.2015-20.02.2015 Rodzice/opiekunowie dzieci pragnących kontynuować edukację przedszkolną w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 obowiązani są złożyć deklarację o dalszym kontynuowaniu pobytu dziecka w przedszkolu
23.02.2015-31.03.2015 Zapisy dzieci do przedszkola – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
10.04.2015 godz.10.00 Opublikowanie wewnątrz placówki listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych
20.04.2015 godz.10.00 Opublikowanie wewnątrz przedszkola listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych – z listy dzieci zakwalifikowanych, których rodzice złożyli potwierdzenie woli zapisu
20.04.2015-27.04.2015 Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych – wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
28.04.2015-02.05.2015 Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia przez komisję rekrutacyjną
03.05.2015-10.05.2015 Złożenie do Dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażanego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
11.05.2015-18.05.2015 Rozstrzygnięcie przez Dyrektora odwołania
18.05.2015-31.05.2015 Podpisywanie umów z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola

W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu, dopuszcza się dodatkową rekrutację.

Kryteria naboru oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

Kryteria ustawowe przyjęcia do Przedszkola

 1. Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci);
 2. Dziecko niepełnosprawne;
 3. Dziecko, którego jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest niepełnosprawne;
 4. Dziecko, którego oboje rodziców (prawni opiekunowie) są niepełnosprawni;
 5. Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony stopień niepełnosprawności;
 6. Dziecko samotnie wychowywane przez rodzica (prawnego opiekuna);
 7. Dziecko wychowywane w rodzinie zastępczej.

Dodatkowe kryteria przyjęcia do Przedszkola przyjęte uchwałą rady gminy

1. Kandydat w wieku 5 lat podlegający obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego lub w wieku 4 lat mający prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty.

2. Pozostawanie rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) kandydata lub rodzica samotnie wychowującego dziecko w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej.

3.Kandydat posiada rodzeństwo które w nowym roku szkolnym będzie kontynuować edukacje w przedszkolu.

4.Kandydat z rodziny objętej opieką MOPS lub wsparciem asystenta rodziny

5. Deklarowana liczba godzin pobytu kandydata w przedszkolu (ponad czas bezpłatnej nauki, wychowania i opieki, tj. ponad 5 godzin). Deklarowane godziny są wiążące przy podpisywaniu umów z przedszkolem.

Sposób weryfikacji kryteriów ustawowych

Dokumenty, które rodzice przedkładają do wglądu do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru:

Dla „dziecka samotnej matki lub ojca” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny,
 • wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji,
 • zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka – (obowiązkowo + ewentualnie dodatkowy dokument) do pobrania ze strony internetowej przedszkola.

Dla „dziecka lub rodzica/rodziców wobec których orzeczono stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

 • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez odpowiednie organa,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • orzeczenie o uznaniu I lub II grupy inwalidzkiej wydane przez Komisję Lekarską do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia ZUS przed dniem 1 września 1997 roku,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • orzeczenie o uznaniu I lub II grupy inwalidzkiej wydane przez Wojskową Komisję Lekarską (żołnierze) albo komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (funkcjonariusze).

Dla „dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

 • postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.

Dla „dziecka wychowywanego w rodzinie wielodzietnej” potwierdzeniem jest:

Do pobrania

Nazwa dokumentu Format pliku
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Pobierz DOC
Pobierz PDF
Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka Pobierz DOC
Pobierz PDF
Karta deklaracji dla dziecka kontynuującego pobyt w przedszkolu Pobierz DOC
Pobierz PDF
Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka Pobierz ODT
Pobierz PDF
Oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny Pobierz ODT
Pobierz PDF