Home

Rada Rodziców


Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na terenie przedszkola. Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.

W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci.

Skład Rady Rodziców

Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 tworzą:

Przewodnicząca:   Monika Szóstek

Zastępca:              Edyta Soszka

Sekretarz:             Anna Hanusz

członek:               Monika Chyżyńska

członek:             Joanna Spirydowicz

członek:             Katarzyna Kadziewicz

członek:             Magda Hanusz