Home

Organizacja pracy


Czas pracy

Przedszkole pracuje 10 godzin w ciągu dnia w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej w godzinach 8:00 – 13:00

Oddziały

W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów złożonych z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku. Każdy oddział powierzony jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek. Organizacja oddziałów w roku szkolnym 2017/2018:

  1. Oddział I – Zielone Żabki ( 3- latki)                        600– 1600
  2. Oddział II – Grające Świerszcze ( 4-5 -latki)             730 _ 1500
  3. Oddział III – Biedronki Pięciokropki ( 5 -latki)      700 – 1600  
  4. Oddział IV – Pracowite Pszczółki ( 6 -latki)      630 – 1530
  5. Oddział V – Kolorowe Motylki (5-6-latki)              600 –  1600

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Na podstawie, którego nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi

  • ok. 15 minut dla dzieci 3- i 4-letnich
  • ok. 30 minut dla dzieci 5- i 6-letnich

Pracownicy przedszkola

W przedszkolu zatrudnionych jest 13 nauczycieli ( w tym 3 w niepełnym wymiarze) oraz 6 pracowników obsługi.