Home

Organizacja pracy


Czas pracy

Przedszkole pracuje 10 godzin w ciągu dnia w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.30, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej w godzinach 8:00 – 13:00

Oddziały

W przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów złożonych z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku. Każdy oddział powierzony jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek. Organizacja oddziałów w roku szkolnym 2021/2022:

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Na podstawie, którego nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi

  • ok. 15 minut dla dzieci 3- i 4-letnich;
  • ok. 30 minut dla dzieci 5- i 6-letnich.

Pracownicy przedszkola

W przedszkolu zatrudnionych jest 15 nauczycieli ( w tym 1 w niepełnym wymiarze) oraz 9 pracowników obsługi.