Home

Oferta edukacyjna


Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę i wszechstronny rozwój pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, w tym rozwój zainteresowań i zdolności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.

Realizowane w przedszkolu zajęcia skupione są wokół następujących obszarów edukacyjnych:

 • wychowanie zdrowotno – ruchowe
 • wychowanie muzyczne
 • wychowanie plastyczne
 • wychowanie społeczno -moralne
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • obserwacja i odkrywanie przyrody
 • kształcenie umiejętności matematycznych
 • przygotowanie do nauki czytania i pisania

Nauczyciele stwarzają odpowiednie warunki do rozwoju dzieci poprzez różnorodne zabawy i zajęcia, uczestnictwo dzieci w wielu atrakcyjnych wycieczkach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Co roku organizowanych jest wiele imprez dla dzieci i rodziców:

 • pasowanie na przedszkolaka,
 • Mikołajki,
 • Spotkania Bożonarodzeniowe połączone z wystawieniem „Jasełek”
 • Bal karnawałowy
 • „Dzień Babci i Dziadka”
 • powitanie wiosny
 • wielkanocne spotkania
 • Festyn rodzinny
 • Dzień Dziecka
 • pożegnanie sześciolatków odchodzących do szkoły.

Dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności i talenty uczestnicząc w różnorodnych konkursach między przedszkolnych, organizowanych przez różne instytucje kulturalno oświatowe oraz przez nasze przedszkole.Absolwenci naszego przedszkola są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole.

Poza podstawą programową prowadzone są zajęcia dodatkowe na życzenie rodziców. Są to:

 • rytmika,
 • język angielski,
 • raz w miesiącu odbywają się koncerty Filharmonii Olsztyńskiej dla dzieci,
 • raz w miesiącu odbywa się w przedszkolu przedstawienie w wykonaniu  grup teatralnych z Krakowa, Torunia, Warszawy, Suwałk i innych miast Polski

Przedszkole prowadzi szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym, szczególnie z Biblioteką Publiczną w Dobrym Mieście, Centrum Kultury, Stowarzyszeniem Pojezierze, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ochotniczą Strażą Pożarną, Komisariatem Policji, Szkołą Podstawową Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

W związku z tym organizowanych jest wiele różnorodnych wycieczek do miejsc użyteczności publicznej, min.: do Urzędu Miejskiego, Bocianiej Baszty, Kolegiaty, Biblioteki, piekarni, zakładu krawieckiego, młyna; wycieczek przyrodniczych – krajoznawczych oraz do miejsc związanych z krzewieniem oświaty i kultury, takich Planetarium w Olsztynie, Teatr Lalek, itp. Do przedszkola zapraszani są także przedstawiciele różnych zawodów, np.: pielęgniarka, policjant, lekarz weterynarii.Dzieci mają możliwość uczestniczenia w przedstawieniach teatralnych organizowanych w przedszkolu w wykonaniu: zaproszonych grup teatralnych, rodziców oraz dzieci z zaprzyjaźnionych szkół.

Nauczycielki uczestniczą w różnych szkoleniach. W swojej pracy z dziećmi wykorzystują różnorodne formy i metody dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci: metody aktywne, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Kinezjologii edukacyjnej wg. P. Denisona, Edukacji przez ruch wg. D. Dziamskiej, Biblioterapię, metodę C. Orffa, pedagogiki zabawy. Z dużą starannością realizują zadania z podstawy programowej , kładąc szczególny nacisk na wszechstronny rozwój dzieci, rozwój uzdolnień i zainteresowań, rozwój społeczny, prawa dziecka, kształtowanie poczucia własnej tożsamości i własnej wartości, rozwój fizyczny i intelektualny. W ramach współpracy z rodzicami organizują zebrania informacyjne dla rodziców, spotkania warsztatowe, integracyjne w plenerze, konsultacje indywidualne oraz uroczystości. Na bieżąco informują rodziców o realizowanej tematyce, o wierszach i piosenkach wybranych do nauki w danym miesiącu.