Home

Inspektor Ochrony Danych


 

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (określanego jako RODO), informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań  jest Przedszkole Samorządowe nr 1, 11-040  Dobre Miasto, ul. Grudziądzka 9A

adres e-mail: grazyna.jasinska@dobre-przedszkole.edu.pl

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Macieja Antoszkiewicza, z którym można się skontaktować poprzez:

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

  1. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych, statutowych Administratora danych osobowych, oraz w interesie publicznym, na podstawie przepisów obowiązującego prawa (art. 6 ust.1 lit. a/b/c/d/e/f  Rozporządzenia), bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 (okres nauki), a po tym czasie wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez okres regulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.
  3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
  5. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
  6. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  7. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
  8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
  9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.